Türkçe - English
  2016-2020
DEĞİŞİMİN GÜCÜ


 

PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİNİN REVİZYONU

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğretim elemanlarınca yürütülmekte olan projelerle ile ilgili bürokratik süreçlerin işletilmesi görevinin yanısıra öğretim elemanlarına özellikle AB ve Kalkınma Bakanlığına proje sunma ile ilgili danışmanlık hizmeti verecek şekilde yeni uzman personel ile donatılacaktır. Bu çerçevede, öğretim elemanlarının randevu sistemine dayalı olarak söz konusu birimden hizmet almaları sağlanacaktır. 

TEMEL TIP BİLİMLERİ ARAŞTIRMA LABORATUARLARININ GERİ TAŞINMASI

Bir süre önce alınan kararla Gölbaşı'na taşınan Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dallarının Laboratuarları envanter listesi ve cihaz çalışma durumları kontrol edilerek ivedilikle tekrar yeniden düzenlenecek olan Tıp Fakültesi yerleşkesine geri getirilecektir. Gölbaşı'na taşınma sırasında bozulan cihazların tamiratı ya da tamiri mümkün olmayanların yeniden alımı en kısa sürede yapılacaktır. Modern tıp eğtiimindeki gelişmeler ve ülkemiz gerçekleri çerçevsinde tıp eğitiminin geliştirlmesi için gerekli eğitim ve uygulama materyallerinin teminine de özel önem verilecektir. 

ÜNİVERSİTEMİZ ELİNDEKİ ARAZİLERİN YENİDEN PLANLANMASI ve BİNALARIN MİMARİSİ

Üniversitemizde uzun zamandır aceleye getirilmiş, bölüm/anabilim dallarının fikirleri alınmadan planlanmış, ihtiyaç programı çıkarılmamış inşaatlar sürmektedir. Söz konusu inşaatlar için bazen inşaat sırasında dahi yapı değişikliği ya da fakülte değişikliği gündeme gelebilmektedir. Üniversitemizin elinde değerlendirilebilecek araziler olduğu gibi artık mevcut şartları karşılamayan binalar da mevcuttur.

Üniversitemizin önümüzdeki 15 yılını içerecek şekilde büyüme ve kalıcı yerleşim planlarının yapılması öncelikli kurumsal gündemimiz olacaktır. Bu çerçevede, arazilerimizin yeniden planlanmasında Üniversitemizin Şehir ve Bölge Planlama Bölümümüzün öğretim elemanlarının danışmanlığından etkin şekilde yararlanılacaktır. Sağlık Kampüsü dahil olmak üzere tüm yeni binaların projelendirilmesi ve yapımında da Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerimizin öğretim elemanlarının aktif katkısı sağlanacaktır. Süreç, ilgili fakülte bölüm/anabilim dallarının ihtiyaç analizleri üzerinden yönetilecektir. Yeni projelerde, günümüz teknolojilerine uygun ekolojik bina tasarımları da dikkate alınacak ve gerek görüldüğünde yarışma ve davet usulü proje ekiplerinin oluşturulması gibi yöntemler de kullanılarak, yeniliklerin uygulanması ve yaygınlaştırılmasında öncü rol üstlenilecektir.

Sanat ve Tasarım Fakültesi daha önce planlandığı şekilde Gazi Mahallesi'nde yapılmakta olan inşaatına gerekli tüm düzenlemeler yapılarak yerleştirilecektir.

KAPANMA RİSKİ OLAN LİSANS ve LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

Üniversitemizin değişik fakültelerindeki bölüm/anabilim dallarında öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle lisans ve lisansüstü programların kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu anlaşılmaktadır. Kadro atamalarında bu sorun öncelikli olarak değerlendirilecek ve ilgili bölüm/anabilim dalı kurulunun belirteceği görüş doğrultusunda bölüm/anabilim dalı bünyesinde yükseltilme/atama ya da dışarıdan atama yoluna gidilecektir. Önümüzdeki 2 yıl zarfında dışarıdan öğretim üyesi atanması için tek gerekçe ancak lisans ya da lisansüstü programın kapanma riski olacaktır. Bunun dışında, dışarıdan herhangi bir öğretim üyesi alımı yapılmayacaktır.

GÖLBAŞI KAMPÜSÜ'NÜN YAŞANILABİLİR KILINMASI

Üniversitemiz Gölbaşı Kampüsü giderek yaşanılabilir olmaktan uzaklaşmakta ve kampüsteki sosyal imkanlar giderek kısıtlı hale gelmektedir. Kampüs arazilerinin yeniden değerlendirmesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümümüz öğretim elemanlarının danışmanlığında yapılacak ve kampüs için gerekli sosyal ihtiyaçlar için gerekli yerleşimler kampüste bulunan öğretim elamanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yapılacaktır. Ayrıca, Turizm Fakültesi ile işbirliği içerisinde Gölbaşı Sosyal Tesislerine yeniden işlerlik kazandırılacak ve söz konusu tesislerin Kongre Merkezi ve Uygulama Oteli olarak revize edilmesi planlanacaktır.

MOBBING İLE ETKİN MÜCEDELE

Üniversitelerde çok yaygın görülen “mobbing” huzuru bozmakta, verimliliği olumsuz etkilemekte, sosyal dokuda onarılmaz yaralar açmakta ve çeşitli manevi değeri yok etmektedir. Bu nedenle üniversitelerde “mobbing” uygulamalarının yarattığı yıkımı onarmak ve “mobbing” uygulamalarını en aza indirmek için “mobbing” ile sistematik biçimde mücadele edilmesi gerekmektedir.

“Mobbing” ile mücadeledeen önemli süreç, etkin kamu vicdanının sağlanmasıdır. Kamu vicdanı “mobbing” uygulayanları ve uygulayanlara yardımcı olanları ayıplamadığı ve kınamadığı sürece “mobbing” ile mücadelede başarılı olmak mümkün değildir. Öğretim üyelerini sessiz izleyici olmaktan çıkaracak bilinçlendirme, duyarlılaştırma ve cesaretlendirme çabalarına girilmesi gerekmektedir.

Üniversitelerdeki örgütsel yapı ve yönetsel işleyiş “mobbing”i kolaylaştırması yanında, adeta meşrulaştırmaktadır. Rektör değişimiyle birlikte adeta rollerin değişmesi daha önceki dönemde “mobbing”e maruz kalanların “mobbing” uygulamaya başlıyor olması bunu kanıtlamaktadır. Halen yürürlükte olan mevzuat keyfi uygulamaların önüne geçememektedir. Kurumsallaşma sağlanmadan “mobbing”in kalıcı olarak önlenmesi mümkün değildir. Fakat bu noktada en çok yapılan itiraz da, getirilen kuralların yöneticinin elini kolunu bağlayacağıdır. Bu itiraz mutlaka dikkate alınmalı, yöneticilerin inisiyatif kullanması ve açıklanabilir makul gerekçeler ile işlem yapması engellenmemelidir.

“Mobbing” ile mücadelede uyulması gereken kuralları belirleyen yönetmelik ya da yönerge çıkarılarak bir yere varılamayacağı unutulmamalı, etkili denetim mekanizmaları kurulmalıdır. Yöneticilerin kurumlarını yönetmelerini engelleyecek düzenlemelerden kaçınılmalı, fakat yetkilerini keyfi biçimde kullanmaları da mutlaka önlenmelidir.

Tüm yöneticilere “mobbing” konusunda duyarlılık kazandırılacaktır. “Mobbing” uygulandığını fark ettikleri anda üst yöneticiler duruma müdahale edecek, olayın kendiliğinden çözülmesi beklenmeyecektir. İletişim ve ilişki kurma becerileri yeterince gelişmemiş yöneticiler kişilerarası ilişkilerde yaşanan sorunları çözmek için etkin bir girişimde bulunamamakta ve “mobbing” uygulayanlara karşı sessiz kalmaktadır. Bu nedenle yöneticilerin iletişim ve ilişki kurma, kararlarını etkileyen duygular ile baş edebilme ve çatışmaları çözebilme becerileri kazandırılacaktır. Üniversitelerde “mobbing”i önlemenin Üniversitemizde en üstten en altta kadar tüm yöneticilerin görevi olacaktır ve hakkaniyet çerçevesinde mobbing ile mücadele Rektörün teminatı altındadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İHTİYACININ KARŞILANMASI

Üniversitemiz genelindeki pekçok bölüm ve anabilim dalında araştırma görevlisi ihtiyacı bulunmaktadır. Özellikle geçmiş dönemde ÖYP ile araştırma görevlisi alamamış bölüm ve anabilim dallarında bu sorun ciddi boyutlara ulaşmıştır. ÖYP sisteminin sona ermesiyle yeni dönemde tekrar eski sisteme göre anabilim dalı bazında araştırma görevlisi alımına başlanacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede, gerekli kadro taleplerine yeni dönemde büyük önem verilecek ve öğretim üyesi başına düşen araştırma görevlisi oranına göre dengeli şekilde bölümlere araştırma görevlisi alımları yapılacaktır.  

FİKRİ MÜLKİYETE DAYALI GELİRLER

Yeni patent yasası yakın zamanda yürülüğe girecektir. Aynı zamanda söz konusu patent yasasına uyugun olarak yükseköğretim mevzuatında da değişiklik öngörülmektedir. Bu çerçevede, üniversite buluşları serbest buluş olma kapsamından çıkarılmaktadır. Yeni dönemde, Teknoloji Transfer Ofisi, lisans ve ticarileştirme anlaşmalarını da yapacak şekilde yeniden yapılandırılacak ve öğretim elemanlarının üniversite ile belirli oranda hak sahipliğini temel alarak elde edilecek patentlerin ülke ekonomisine katma değer kazandırmaları sağlanacaktır. Bu çerçevede, hem öğretim elemanlarımız hem de üniversitemiz fikri mülkiyet hak sahipliğinden önmeli gelirler elde edecektir.

 

 
Güçlü YAVUZCAN 2014