Türkçe - English
 
 

AKADEMİK TEŞVİK SİSTEMİ

1) Senenin her döneminde başvuru yapılarak, belirlenecek yıllık üst limit miktarına ulaşıncaya kadar öğretim elemanlarına farklı teşvikler alınmasını sağlayacak yeni akademik teşvik sistemi online olarak uygulamaya geçirilecektir. 

2) Bu çerçevede, bir önceki takvim yılında ya da içinde bulunulan takvim yılında ISI Web of Science kapsamında bulunan dergilerde yapılan yayınlar, ulusal ya da uluslarararası yayınevlerince basılan kitap yazarlığı (çeviri kitaplar dahil), ulusal ya da uluslararası yayınevlerince basılan kitaplarda bölüm yazarlığı ya da editörlük, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescilleri, üniversite dışı ulusal ve uluslararası kaynaklı projelerde yürütücülük ve araştırmacılık yapmak, ISI Web of Science kapsamındaki dergilerde editörlük ya da yayın kurulu üyeliği yapmak, uluslarararası bilimsel kuruluş başkanlığı yapmak, ISI Web of Science dergilerinde belirli sayısa atıf almak, ulusal ve uluslararası sanat etkinlikleri icra etmek, ulusal ve uluslararası bilim ve sanat ödülü almak vb. gibi faaliyetlerde senenin her döneminde başvuru yapılarak teşvik alınabilecektir.

3) Teşviğin üst limitinin her bir öğretim elemanı için 20.000 TL olması planlanmaktadır.

4) Bunun yanısıra araştırmacının alanıyla doğrudan ilişkili olan, uluslararası alanda bilinen, bildirileri hakem incelemesinden geçen, Avrupa ve Dünya kongrelerine yabancı dilde sözlü sunum ve/veya poster bildiri ile katılım sağlamak da akademik teşvik sisteminde değerlendirilecek ve yılda bir kez olmak kaydıyla konre katılım bedeli, yevmiye ve ulaşım karşılanacaktır. Aynı husus uluslararası sanat etkinliklerine katılım ya da uluslararası sanat icrası için de geçerli olacaktır. Yıl içinde istenebilecek diğer uluslararası kongre destekleri ise 2. maddede belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirilecektir. 

5) Teşvik kapsamında ilgili anabilim dalı öğretim elemanlarınca "visiting scholar" da talep edilebilecektir.

6) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kaynaklara (TÜBİTAK, SAN-TEZ, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği) yürütücü olarak yazılan ancak değerlendirme sonucu desteklenmeyen projeler de akademik teşvik kapsamında değerlendirilecektir. 

7) Uluslararası yayınlara verilecek destek miktarı derginin etki faktörü çerçevesinde artırılarak belirlenecektir. 

8) Teşvik kapsamında uluslararsı kongre desteği dışında, yılda bir kez yararlanmak üzere masa üstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tablet bilgisayar, cep bilgisayarı, fotoğraf makinası gibi Ar-Ge ve eğitim amaçlı cihazlar, araştırmacının alanıyla ilgili kitap, Ar-Ge'ye yönelik teçhizat, tüketim malzemesi, yazılım vb. ya da teşviklerin birleşimiyle yurtdışında bir araştırma merkezinde bilimsel çalışmada bulunma giderleri talep edilebilecektir. 

9) Teşvik sistemin tüm usul ve esasları senato kararrıyla yürülüğe girecek olan yönerge ile 2017 yılı başından itibaren uygulama geçirilecektir.

YURTİÇİ ve YURTDIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ

1) BAP Projeleri sistemi revize edilecek ve üst limit en az 5 katına çıkarılacaktır. Söz konusu projelerde öncelik yüksek lisans, doktora ve uzmanlık araştırmalarına verilecektir. Sistem üzerinden yapılacak başvurular ücretli olarak dış hakem değerlendirmesine tabi tutulacak ve Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında yapılacak sıralama ile mevcut bütçe çerçevesinde destek verilecektir. Bugüne kadar devam etmekte olan alt yapı proje teklifleri ise ancak senatonun uygun görüşü sonrasında değerlendirmeye alınacaktır. 

2) Uluslararası Proje Teşvik Sistemi uygulamaya geçirilecektir. Buna göre; yurtdışı davet mektubu ve belirlenecek olan standart başvuru formu çerçevesinde senede iki dönem olarak yapılacak olan başvurular ücretli olarak dış hakem değerlendirmesine tabii tutulacak ve değerlendirme sonuçlarına göre öğretim elemanlarına 3-6 aylık süre kapsamında yurtdışında araştırma desteği sağlanacaktır. Söz konusu destek yol giderleri ve ülkelere göre belirlenecek aylık iaşe masraflarının karşılanmasına yönelik olacaktır. 

AKREDİTASYON TEŞVİK SİSTEMİ

Akreditasyon çalışmalarını yürüterek başvuru hazırlığına gelen tüm program, laboratuar ve kliniklerin akreditasyon başvuru ve değerlendirmesine ilişkin masraflar, Akreditasyon Kurulu kararıyla Rektörlük tarafından karşılanacaktır. Konuya ilişkin usüller, hazırlanacak olan yönerge ile yürütülecektir. 

REKTÖRLÜK YERİNDEN YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

Yerinden Yönetim Bilgi Sistemi ile öğretim üyeleri, yardımcıları ve idari personel Rektörün tüm programını online olarak görebilecektir. Arzu ettikleri takdirde sistem üzerinden online randevu talebini ya da sorun bildir bölümünden kurumsal ya da kişisel sorunlarını bildirebileceklerdir. Bildirilen sorunlar ivedilikle değerlendirilerek, ilgili akademik birimlerde sorunların ivedi çözümü için Rektör ya da bulunmadığı takdirde en yetkili kişi sorunu yerinde değerlendirerek çözümleyecektir.

 

 

 
Güçlü YAVUZCAN 2014