Türkçe - English
  2016-2020
DEĞİŞİMİN GÜCÜ


 

YÖNETİM MODELİ

1) Tüm Fakültelerimizde dekan adayları Fakültelerde yapılacak seçim/eğilim yoklamasıyla belirlenerek Yükseköğretim Kuruluna sunulacaktır. Seçim yöntemi uygulanacak olan fakültelerde gizli oy, açık tasnif yöntemiyle ve Rektörlüğün denetiminde seçim gerçekleştirilecek ve oylar heyet huzurunda sayılacaktır. İlk üç sırada yer alan adaylar üniversitenin web sayfasında ilan edilecek ve aynı sırayla Yükseköğretim Kurulunun takdirine sunulacaktır.

2) Halen çok anabilim dallı bölümlerde anabilim dalı başkanı seçimleri yapılmakta ve seçilen anabilim dalı başkanlarının görüşü doğrultusunda bölüm başkanı seçilmektedir. Ancak, tek anabilim dallı bölümlerde genellikle dekanlıklar tarafından bölüm başkanı ataması yoluna gidilmektedir. Tek anabilim dallı bölümlerde, anabilim dalı başkanı seçimleri gerçekleştirilecek ve seçilen anabilim dalı başkanının bölüm başkanı olarak atanması tercih edilecektir.

3) Enstitü Müdürleri, Enstitülere bağlı anabilim dalı başkanlarının yapacağı değerlendirme sonucunda önereceği üç profesör aday içerisinden Rektörlükçe atanacaktır.

4) Tüm Araştırma Merkezlerinin ilgili anabili dalı ya da anabilim dallarıyla ilişkisi ve koordinasyonu sağlanarak söz konusu Merkezlerin Müdürleri ilgili anabilim dalı kurullarından alınacak görüş doğrultusunda atanacaktır.

5) Çok parçalı kampüs yapısında sorunların ivedi şekilde çözümü amacıyla "Yerinden Yönetim" Modeli uygulanacaktır. Buna göre tüm öğretim elamanlarına açık şekilde online olarak düzenlenecek olan "Yerinden Yönetim Bilgi Sistemi"ne yazılacak sorunlar çerçevesinde Rektör ya da üst yönetim belirtilen sorunu yerinden gözlemleme ve çözüm üretme yoluna giderek sonuç odaklı çalışma sistematiği izleyecektir. 

6) Üniversite üst yönetimlerinde pozitif ayrımcılığa özel önem verilecek ve en az bir rektör yardımcısı ile rektör danışmanlarının yarısı kadın öğretim üyelerinden oluşacaktır. 

7) Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde Başhekim ve başhekim yardımcılıları atanacak olan Dekanların görüşleri doğrultusunda en uyumlu ve etkin çalışma sistematiğini oluşturacak şekilde atanacaktır. 

Normalleşme

 

 
Güçlü YAVUZCAN 2014